Správa údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Správce dat:    Ing. Martina Sirová, IČ 88889726, Břízová 551, 25090 Jirny

Zákazník:         Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení:          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

1.       Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Ubytovací kapacity a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2.       Ubytovací kapacita se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

1.       Ubytovací kapacita se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2.       V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Ubytovací kapacita povinna zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

a.       Manažer Ubytovací kapacity

b.       Provozní Ubytovací kapacity

3.       Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Ubytovací kapacitou. Ubytovací kapacita ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům.

DPO, Pověřenec

1. Pověřencem Hotelu je Martina Sirová (rezervace@bezvachaty.cz). Ubytovací kapacita zajistila pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

Informace o zákaznících

1.       Ubytovací kapacita má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999), Zákonem o místních poplatcích (565/1990) a Zákonem o dani z přidané hodnoty (235/2004). Dle těchto právních předpisů je Ubytovací kapacita povinna uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 a 10 let.

2.       Zákazník má kdykoli právo požádat Ubytovací kapacitu o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v kartě hosta v elektronickém systému a evidenční knize, která je v tištěné podobě uschována v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Ubytovací kapacita smaže záznam hosta z elektronického systému a skartuje evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Ubytovací kapacita musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1.       Ubytovací kapacita se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2.       Ubytovací kapacita se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

a)      k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Ubytovací kapacity, které budou mít Ubytovací kapacitou stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

b)      osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Ubytovací kapacity a kanceláři sídla firmy, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;

c)       Ubytovací kapacita zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

d)      učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

Ubytovací kapacita se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Ubytovací kapacitou stanoveném a odpovídajícím pokynům Ubytovací kapacity. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Ubytovací kapacity.